بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
سوپروايزر آموزشي
سوپروايزر آموزشي

 
 
طاهره گل زرودي
 
شرح وظايف:
- تعيين اهداف و نيازهاي آموزشي
- تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي
- اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري و مشاركت ساير گروهها
- تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخش هاي مرتبط
- تشكيل كميته آموزشي، پژوهشي پرستاري
- ثبت و گزارش كليه فعاليتهاي آموزشي و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري
- كنترل و نظارت برآموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب
- كنترل و نظارت بروجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها
- ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده
- كنترل و نظارت برشركت فعال رده هاي مختلف پرستاري (در شيفت هاي مختلف) در برنامه هاي آموزشي بر اساس سرانه آموزش
- شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط با پرستاري
- انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
1397/05/03
Powered by DorsaPortal