بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
سوپروايزر باليني

سوپروايزر باليني


صغري موسي نژاد
 
شرح وظايف:
- كسب دستور و برنامه كار از سرپرست مربوط
- سرپرستي سرويس پرستاري در بخش هاي بيمارستان براي بهبود مراقبت هاي پرستاري از بيماران
- كوشش جهت بالا بردن سطح مراقبت از بيماران بستري در كليه واحدهاي بيمارستان
-شناخت مشكلات كاري بخش ها و اقدام رفع آنها
- ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي كاركنان بخش
- ارزشيابي كار پرستاران با همكاري رئيس خدمات پرستاري
- شركت در كميته هاي پرستاري و فعاليتهاي بيمارستاني كه به نحوي به اجتماع پرستاري ارتباط پيدا مي كند
- رسيدگي به شكايات و خواسته هاي بيماران
- تهيه گزارش از فعاليتها، پيشرفتها، مشكلات موجود جهت سرپرست مربوط
- انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
- آشنايي با احتياجات و كارايي هر يك از كاركنان و پيشنهاد تغييرات در وظايف محوله و نقل و انتقال كاركنان تحت سرپرستي با توجه به ارزشيابي كاركنان
- تعيين پرستار مخصوص جهت مراقبت ويژه از بيماران بدحال
- انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

 

1397/05/03
Powered by DorsaPortal