بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
مديريت خطر حوادث و بلايا

 

كميته مديريت خطر حواث و بلايا

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شرح وظايف

1

دكتر روح ا... كيا

رياست بيمارستان

· بررسي و تعيين بحران و بلاياي محتمل در منطقه

· تدوين برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلايا

· تدوين برنامه فراخواني اعضاي تيم پاسخ اضطراري و جانشين هاي تعيين شده

· نظارت بر انجام وظايف مسئوليت ها و اختيارات اعضاي تيم پاسخ اضطراري در زمان بروز بحران

· فعال سازي برنامه در زمان بحران

· نظارت بر برگزاري مانورهاي فرضي، مانور آتش نشاني و تخليه

· نظارت برآموزش كامل كاركنان به تناسب نقش ها و مسئوليت ها در برنامه مربوطه

 
 

2

آقاي نادر مشايخ

مدير بيمارستان

3

خانم فاطمه عباسي

مدير خدمات پرستاري

4

خانم طاهره گل زرودي

مسئول بهبود كيفيت

5

خانم زهرا قمري

سوپروايزر آموزشي

6

آقاي اميد حيدريكارشناس امور اجرايي-دبيركل كميته ها

7

دكتر ليلا داوودي

متخصص طب اورژانس و مسئول فني بخش اورژانس

8

دكتر سعيد وحيد

متخصص ارتوپدي

9

عباسعلي ميار احمدي

مسئول حراست

10

دكتر مجيد صفائيان

نماينده شبكه بهداشت چالوس

11

آمنه خوش راه

دبير كميته-سر پرستار اورژانس

12

آقاي شيرزاد پالوجمسئول فناوري اطلاعات
13آقاي اميرحسين گل ريزمسئول امور مالي 

 

1397/05/03
Powered by DorsaPortal