بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
كنترل عفونت بيمارستاني

 


كميته كنترل عفونت هاي بيمارستاني

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شرح وظايف

1

دكتر روح ا... كيا

رياست بيمارستان

· اجراي دستورلعمل هاي كنترل عفونت در اعتبار بخشي

· به روز رساني و مرور منظم خط مشي ها و روش هاي كنترل عفونت

· جمع آوري منظم و تحليل داده هاي نظام مراقبت عفونت هاي كسبشده از بيمارستان و اثر بخشي برنامه

· نظارت بر انتقال نتايج اطلاعات عفونت هاي بيمارستان به مديران و واحدها

· گزارش عفونت هاي بيمارستاني به سازمان هاي مرتبط

· پايش و كنترل انجام صحيح ضد عفوني محيطهاي بيمارستاني و روش هاي صحيح استرليزاسيون در بيمارستان

· نظارت و پيگيري نحوه مراقبتهاي پزشكي و پرستاري از بيماران عفوني

2

آقاي نادر مشايخ

مدير بيمارستان

3

خانم فاطمه عباسي

مدير خدمات پرستاري

4

خانم طاهره گل زرودي

مسئول بهبود كيفيت

5

خانم زهرا قمري

سوپروايزر آموزشي

6

آقاي اميد حيدري

كارشناس امور اجرايي-دبيركل كميته ها

7

دكتر شيرين صداقت

پاتولوژيست

8

دكتر صادق صفري

متخصص عفوني

9

خانم رقيه درويش

سوپروايزر آزمايشگاه

11

آقاي مرتضي جعفر صالحي

كارشناس بهداشت محيط

12

خانم عاطفه روشنفكر

سرپرستار اتاق عمل

13

خانم فرهنازخيردوست

سرپرستار بخش داخلي

14

خانم حوريه حاتمي

سرپرستار بخش جراحي

15

آقاي رستم صفري

مسئول خدمات

16

آقاي شروين ميار درخشان

سرپرست واحد تاسيسات

17

آقاي اميرحسين گلريز

مسئول واحد تداركات

 

1397/05/03
Powered by DorsaPortal