بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
دارو و درمان، تجهيزات پزشكي و تغذيه

 

كميته دارو و درمان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شرح وظايف

1

دكتر محمد خواجوي

رياست بيمارستان

· تدوين فرمولاري بيمارستاني و به روز رساني آن.

· تدوين فهرستي از داروهاي خودبه خود متوقف شونده ، داروهايي كه پس از مدت معين ديگر نبايد ادامه يابند و بايد به پزشك معالج اطلاع داده شود.

· تدوين خط مشي هاي مصرف صحيح داروهاي مهم و شايع (آنتي بيوتيك ها).

· تنظيم ،پايش و ارزشيابي خط مشي ها و روش هايي براي كاهش اشتباهات تجويز داروها و عوارض جانبي ناخواسته.

· تدوين ليست داروهاي ضروري كه بايد در داروخانه يا هريك از بخش هاي بيمارستان موجود باشد.

· تهيه فهرستي از داروهاي پرخطر يا داروهاي با احتمال خطر بالا.

· تهيه فرآيندي براي تعيين،تصويب و تهيه داروهايي كه جزء فرمولاري بيمارستاني نيستند.

· ترويج شيوه هاي علمي درمان و دارو در سطح بيمارستان.

· پيش بيني و نظارت بر نحوه تامين تجهيزات وملزومات پزشكي مصرفي نظارت بر نحوه استفاده از وسايل ، نگهداري و تعمير تجهيزات پزشكي.

· آموزش نحوه كاربرد و استفاده صحيح و ايمني تجهيزات پزشكي و بيمارستاني.

· بررسي و مطالعه در مورد ميزان نياز به انواع مواد غذايي ( اعم از غذاهاي رژيمي و ساير غذاها) از نظر كمي و كيفي، در سطح بيمارستان.

· تهيه برنامه منسجم براي تهيه مواد اوليه غذايي يا غذاهاي آماده از منابع استاندارد و با تضمين كيفيت ، در چارچوب بودجه و ساير مقررات بيمارستان،نظارت بر حمل بهداشتي مواد غذايي ونگهداري اين مواد به شيوه هاي بهداشتي در محل ها و درجه حرارت مطمئن.

· نظارت مستقيم بر نحوه تهيه ،آماده سازي ،طبخ،نگهداري،انتقال و توزيع و پذيرايي مواد غذايي در بيمارستان.

· اعمال برنامه هاي كنترل كيفي غذا.

· كمك به تهيه برنامه غذايي روزانه بيماران ،بويژه بيماران مصرف كننده غذاهاي رژيمي ، به صورتي كه كالري روزانه موردنياز به بهترين وجه تامين گردد.اعمال منوع برحسب فصول سال.

2

نادر مشايخ

مدير بيمارستان

3

طاهره پراوزان

مدير خدمات پرستاري

4

دكتر صادق صفري

متخصص عفوني

5

دكتر عفت نژادشمسي

متخصص زنان

6

دكتر محمود نظمي

متخصص داخلي

7

مژگان سلطاني

مسئول حاكميت باليني

8

زهرا قمري

سوپروايزر آموزشي

9

عاطفه خواجوندثاني

دبيركل كميته ها

10

فريبا فاخر

كارشناس كنترل عفونت

11

الهام قرباني

كارشناس تغذيه

12

سيده مريم حسيني

كارشناس تجهيزات پزشكي

13

زهرا رستمي

انبار دارويي

14

آمنه خوش راه

سرپرستار اورژانس

15

محبوبه عشوريان

سرپرستار ICU

16

موسي نژاد

سرپرستار CCU

 
1397/05/03
Powered by DorsaPortal