بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
نظام مراقبت از مرگ كودكان 59-1 ماهه

 


كميته مرگ كودكان 59-1 ماهه

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شرح وظايف

1

دكتر محمد خواجوي

رياست بيمارستان

· بحث و بررسي ليست پيشنهادي مداخلات مرگ 1 تا 59 ماهه ، استخراج شده از پرسشنامه هاي (ب،ج،د،ه) بررسي موارد فوت

· مصوب كردن مداخلات براساس اطلاعات بدست آمده در بيمارستان

· تعيين بخش يا سطح مداخله كننده و سقف زماني براي اجراي مداخله

· ابلاغ اجراي مداخله به سطح تعيين شده

· تعيين مسئولين اجراي پايش و ارزيابي بر نحوه اجراي مداخلات تصويب شده در سطح شهرستان

· تبصره 1- مداخلات استخراج شده از نرم افزار و اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها در گروه كاري بيمارستان كه با مسئوليت مترون بيمارستان تشكيل مي شود را بررسي كرده و ليست پيشنهادي مداخلات مرگ كودكان را براي دستور جلسه در كميته آماده مي كنند.

· تبصره 2- درصورتيكه در ماه گذشته مرگ كودكي تنفاق نيافتاده است يا ليست مداخلاتي از مرگ هاي اتفاق افتاده، استخراج نمي شود ليست پيشنهادي مداخلات بايد براساس اطلاعات پايش و ارزيابي بخش كودكان و اورژانس بيمارستان استخراج شود.

2

نادر مشايخ

مدير بيمارستان

3

طاهره پراوزان

مدير خدمات پرستاري

4

عاطفه خواجوندثاني

دبيركل كميته ها

5

زهرا قمري

سوپروايزر آموزشي

6

فاطمه عباسي

سرپرستار بخش كودكان

7

دكتر محمود كاويانپور

متخصص اطفال

8

دكتر ركسانا شكيب زاده

متخصص اطفال،مسئول فني عصر بيمارستان

9

فاطمه سام دليري

كارشناس مسئول مرگ 1 تا 59 ماهه دبير كميته

 

1397/05/03
Powered by DorsaPortal