بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
مرگ و مير پري ناتال

 


كميته مرگ و مير پري ناتال

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شرح وظايف

1

دكتر محمد خواجوي

رياست بيمارستان

· بحث و بررسي ليست پيشنهادي مداخله هاي مرگ پري ناتال،استخراج شده از نتايج بررسي و جدول نرخ مرگ برحسب وزن و علل مرگ

· مصوب كردن مداخله ها براساس اطلاعات بدست آمده در بيمارستان

· تعيين بخش يا سطح مداخله كننده و سقف زماني براي اجراي مداخله

· ابلاغ اجراي مداخله به سطح تعيين شده

· تعيين مسئولين اجراي پايش و ارزيابي بر چگونگي اجراي مداخله هاي تصويب شده در بيمارستان

· ارائه پيشنهاد به كميته شهرستاني كاهش مرگ و مير براي اجراي مداخله هاي تصويب شده در سطح بيمارستان

· تبصره :درصورتي كه در ماه گذشته مرگ نوزادي اتفاق نيافتاده است بايد براساس پايش و ارزيابي فعاليت هاي انجام شده و مداخله ها مقرر شده قبلي بررسي لازم انجام و تصميم براي اقدامات مقتضي گرفته شود.

2

نادر مشايخ

مدير بيمارستان

3

طاهره پراوزان

مدير خدمات پرستاري

4

مژگان سلطاني

كارشناس بهبود كيفيت

5

زهرا قمري

سوپروايزر آموزشي

6

عاطفه خواجوندثاني

دبيركل كميته ها

7

دكتر ركسانا شكيب زاده

متخصص اطفال

8

دكتر عفت نژادشمسي

متخصص زنان و رياست بخش زنان

9

فاطمه عباسي

سرپرستار بخش نوزادان و كودكان

10

منيژه كلارستاقي

مسئول بخش زايمان

11

هاله باباكوهستاني

مسئول نرسري

12

مريم جهاندار

مسئول بخش NICU

13

شيدا محسن سلطاني

كارشناس ماما پري ناتال-دبير كميته

 

1394/07/08
Powered by DorsaPortal