بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
مدير پرستاري
 مدير پرستاري
 
 خانم فاطمه عباسي
رشته تحصيلي: پرستاري
مقطع: كارشناسي
شرح وظايف:
1- گردآوري اطلاعات از :
- مركز شامل: نمودار سازماني مصوب، هدف، نوع فعاليت، گزارشات ماهيانه و ساليانه، گزارش حسابرسي پرستاري، پرونده هاي كاركنان، مصاحبه با كاركنان
- مددجويان: برحسب نوع بستري، نياز مراقبتي، خدمات ارائه شده
- منابع شامل نيروي انساني(پرستاران، بهياران، كمك بهياران، تكنسين ها و كاردان هاي اتاق عمل و هوشبري و ساير كادر وابسته) ساختارفيزيكي، امكانات و تجهيزات
2-شركت فعال در نهادهاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درون سازماني
3- تعيين اهداف (كوتاه مدت، ميان مدت، درازمدت) مبتني بر نيازها جهت تامين، حفظ و ارتقا سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو، بيمار با توجه به خط مشي هاي مركزمتبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط
4- برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون
5- ارائه راهكار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر
6- تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي
7- بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفت هاي كاري
8- پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري
9- پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحدهاي ذيربط
10- تصميم گيري در مورد مرخصي ها، ماموريت ها، و ... كاركنان گروه پرستاري
11- رهبري و هدايت واحدهاي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازماني
12- ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر، عملكرد مطلوب، حسن رفتار شغلي و ...
13- اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد و تقويت انگيزش در كاركنان گروه پرستاري
14- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحدها
15- تامين نيازهاي آموزشي كاركنان شامل: آشناسازي پرسنل جديدالورودبا مقررات خط مشي ها
16- انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
 
 
سوابق: سال 1371 الي 1385 پرستار
سال 1385 الي 1393 سرپرستار جراحي و اطفال
سال 1393 الي مرداد 95 سرپرستار نوزادان و اطفال
از مرداد 1395 تا كنون مدير خدمات پرستاري و مامايي 
1395/11/10
Powered by DorsaPortal