بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
سوپروايزر در گردش
  سوپروايزرهاي در گردش
 1- سميه يوسفي
2- مريم ابوالقاسمي
3- مريم خباز
4- خديجه نصيري
5- زهرا ردايي
6- مهديه جواد نژاد 
 
شرح وظايف:
 سرپرست پرستاري مركز آموزشي، درماني، بهداشتي، توانيخشي، و پژوهشي پرستاري است كه مسئوليت نظارت مستقيم بر ارائه خدمات پرستاري و مامايي را برعهده دارد.
1- همكاري با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشي هاي واحدهاي ذيربط با همكاري ساير مسئولين
2- مشكاركت و همكاري در برنامه ريزي هاي آموزشي كاركنان، دانشجويان، مددجويان
3- تهيه و تنظيم گزارشات كمي و كيفي از وضعيت موجودگيرندگان و ارائه كنندگان خدمت و عملكرد واحدهاي ذيربط
4- تشخيص نيازها و مشكلات موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري و اقدام جهت حل آنها
5- مشاركت در توزيع كاركنان پرستاري براساس توانايي ها و نيازها در واحدها و شيفت هاي مختلف
6- تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريت ها
7- شركت در كميته هاي مختلف بيمارستاني و پرستاري
8- نظارت و كنترل مستمر بر رفتار شغلي كاركنان تحت سرپرستي
9- هدايت كاركنان پرستاري در جهت ارتقا سطح كيفي مراقبت ها
10- ثبت حوادث ، وقايع غيرمترقبه، آمار و گزارش به مافوق
11- مشاركت و همكاري در ارزشيابي اثربخشي خدمات از طريق: حسابرسي كيفي، بررسي رضايتمندي مددجويان، بررسي رضايت مندي كاركنان
12-نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي خدمات پرستاري
13- انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
 
 
1397/05/03
Powered by DorsaPortal