بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
كارشناس كنترل عفونت
كارشناس كنترل عفونت
 
                     
 
فريبا فاخر
كارشناس پرستاري
 
شرح وظايف:
1- شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش
2- تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
3- ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكارهاي مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان
4- بازديد روزانه از بخش هاي مختلف بيمارستان در خصوص عفونت هاي بيمارستاني و پيگيري اثربخشي آموزشي
5- بازديد روزانه از بخش هاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائم باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم به كميته مزبور
6- نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود
7- همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص، تحقيق، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيري هاي بيمارستاني
8- شركت در جلسات كميته كنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي
9- انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
 
1397/05/03
Powered by DorsaPortal