بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
كارشناس امور اجرايي
 
 
 
 آقاي اميد حيدري
 
كارشناس امور اجرايي بيمارستان
 
 مدرك تحصيلي: كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي و درماني
 
 
 
 

عنوان شغل : كارشناس  امور اجرايي بيمارستان

 

تعريف:

 

اين شغل در برگيرنده پست هايي است كه متصديان آن ها، تحت نظارت كلي، به ارائه خدمات اجرايي و اداري در كلينيك ها، شبكه بهداشت و درمان و به طور كلي واحد هاي صفي و ستادي بخش بهداشت و درمان مي پردازد تا با تدوين ضوابط و مقررات متناسب با بيمارستان و ماموريت هاي آن وتنظيم و استقرار شاخص ها و استاندارد هاي عملكردي  در اداره موثر و پوياي بيمارستان ها از لحاظ اقتصادي و اجرايي مشاركت گردد. سرپرستي، طرح ريزي و هماهنگي امور مرتبط با فعاليت هاي بيمارستان نيز از مصاديق اين شغل مي باشد.

نمونه وظايف و مسئوليتها :

-         تهيه و تدوين برنامه هاي بلندمدت و كوتاه مدت براساس الگوي سياستگذاري و برنامه هاي كلان دانشگاه و هماهنگي با رياست مركز يا بيمارستان .

-         اجرا، پايش و نظارت بر برنامه هاي تدوين شده به منظور حصول اطمينان از اجراي موفق برنامه ها در واحدهاي تحت سرپرستي.

-         برنامه ريزي و هماهنگ نمودن امور بيمارستان به منظور پاسخ دهي مناسب در مواقع بحران و بلايا با هماهنگي مسئولين ذيربط.

-         شركت در جلسات و كميسيونهاي مربوط وارائه نظرات مشورتي و تخصصي.

-         برنامه ريزي به منظور اخذ مداوم نظرات مراجعين و بيماران به منظور حصول اطمينان از رضايت آنان.

-         مطالعه مداوم روشهاي انجام كار به منظور بهبود و اصلاح مستمر روشهاي كار در حوزه تحت سرپرستي.

-         مطالعه مداوم كارآيي منابع بيمارستاني (منابع انساني، منابع مالي،‌ تجهيزات) با توجه به استانداردهاي بيمارستاني و ارائه راهكارهاي عملي افزايش كارآيي در استفاده از منابع.

-         كنترل و نظارت بر كار كاركنان واحدهاي ذيربط و تقسيم كار و ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي آنها.

-         انجام بررسي، كنترل و نظارت بر عمليات و فعاليتهاي مربوط به امور مالي مركز يا بيمارستان.

-         نظارت بر چگونگي مصرف اعتبارات و فعاليت هاي مالي بيمارستان به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه هاي تنظيمي هدف گذاري شده.

-         تطبيق، ترويج و هماهنگي امور بيمارستان باتوجه به آخرين استانداردهاي تعيين شده براي مراكز آموزشي و درماني و بيمارستانها.

-         انجام نظارت و رسيدگي به امور اداري، مالي، تغذيه، تأسيسات، انبار و ساير واحدهاي غيردرماني مركز يا بيمارستان.

-         بررسي ساعات كار كاركنان و تهيه طرح تعيين ساعات كار تمام وقت و نيمه وقت كار آنها براساس نوع و كيفيت و به منظور ايجاد هماهنگي در مركز يا بيمارستان و نظارت بر طرح هاي تهيه شده.

-         كنترل و نظارت بر كارهاي عمراني و تعميراتي مركز يا بيمارستان و ارائه پيشنهادها و راهنماييهاي لازم جهت پيشرفت بهينه در اين امور.

-         جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي مركز يا بيمارستان از نظر ساختمان، لوازم و تجهيزات، نياز به تعميرات اساسي و يا بازسازي و تهيه گزارشهاي لازم پيرامون اين مسائل و ارائه آن به مسئولين ذيربط.

-         ايجاد ارتباط مستمر و سازنده با شركتهاي دارويي معتبر كشور به منظور دريافت به موقع سهميه هاي دارويي .

-         پيش بيني كليه احتياجات مركز يا بيمارستان اعم از نيروي انساني و منابع ديگر با هماهنگي و همفكري رئيس يا مدير خدمات پرستاري و نهايتاً رئيس مركز يا بيمارستان.

-         همكاري مستمر با ساير واحدهاي بيمارستان و كارشناسان مربوط از نظر درماني،‌ آموزشي و اداري، مالي و فني بيمارستان به منظور ارتقاي مستمر كيفيت خدمات بيمارستاني.

-         تهيه و تنظيم طرحهاي موجود و مربوط به روند خريد، توزيع، نگهداري و استفاده بهينه از منابع موجود.

-         همكاري در تنظيم قراردادها، مناقصه ها، مزايده ها و پايش نحوه اجراي آنها تحت نظر مسئولين ذيربط.

-         اعلام نظر به مسئولين ذيربط درخصوص عملكرد و ارزشيابي كاركنان بيمارستان در صورت نياز.

-         برنامه ريزي و هماهنگ نمودن امور بيمارستان از نظر عملكرد در مواقع بحران تحت نظر مسئولين ذيربط.

-         شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله.

-         مشاركت در تحقيقات كاربردي در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

شرايط احراز:

1- تحصيلات و معلومات

 

 مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا در رشته مديريت خدمات بهداشتي ودرماني ، مديريت دولتي .

 مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از رشته هاي سياستگذاري سلامت، مديريت اطلاعات سلامت ، آموزش بهداشت اقتصاد بهداشت، اقتصاد سلامت، مديريت اجرايي مشروط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني، ‌مديريت دولتي .

 مدرك تحصيلي دكترا در رشته سياستگذاري سلامت مشروط به دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري حرفه اي پزشكي عمومي.

 مدرك تحصيلي دكتراي پزشكي با طي دوره مديريت اجرايي.

2- مهارت :

 

مهارت كار با نرم افزارهاي طبقه بندي و مديريت اسناد، مهارت كار با نرم افزارهاي تحليلي يا علمي، مهارت تصميم گيري، مهارت ارزيابي اطلاعات براي تشخيص مغايرت ها با استانداردها، مهارت تحليل داده ها، مهارتهاي به كارگيري اصول اقتصادي و مالي در زمينه نظام سلامت، مهارت فني شامل تحليل ،برنامه ريزي و ارزيابي حوزه هاي مرتبط دامپزشكي و نظام هاي پرداخت و تامين مالي ، تحليل هزينه ها،به كارگيري استانداردهاي تشكيلاتي، فيزيكي نظام هاي مديريتي ،گزارش نويسي.مهارت ادراكي شامل  درك مشكلات كلي سازمان فني در زمينه اداره مؤسسات بهداشتي و درماني ، مهارت تحقيق و پژوهش.

3-دوره هاي آموزشي:

برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي، مديريت كيفيت، سيستم هاي اطلاعات مديريت ، اصول گزارش نويسي.

 

 
 
 
 
 
1397/05/03
Powered by DorsaPortal