بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
شرح وظایف مدیریت

شرح وظایف مدیر بیمارستان:

1-     کسب خط مشی و دستورالعمل اجرائی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان

2-     تقسیم فعالیت ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان

3-     ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت ها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی

4-     بررسی و گزارش چگونگی عملیات و صورت های مالی و بیلان و حساب های بیمارستان

5-     نظارت بر چگونگی بررسی و ممیزی حساب ها و اسناد مالی هزینه ها و درآمدهای بیمارستان

6-      نظارت کلی بر چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها

7-     نظارت مستمر بر نگهداری حساب های انبار اموال و ثبت دفاتر فرعی و معین و کل بر اسا ضوابط تعیین شده

8-     نظارت مستمر بر نحوه اجرای هزینه ها و پرداخت ها و رسیدگی به اسناد هزینه

9-     بررسی مستمر بر نحوه اجرای خدمات واحدهای تحت سرپرستی و راهنمایی و ارشاد کارکنان

10- رسیدگی به بودجه و کنترل مخارج تنظیم بودجه، امضاء اسناد با امضای ریاست بیمارستان

11- تصویب و تایید کلیه اسناد حسابداری و دستور پرداخت های مربوط به خرید لوازم فوری در حدود اختیارات

12- تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستانی همراه با ارائه پیشنهاد و راه حل های مناسب جهت رئیس بیمارستان

13- شرکت در جلسات و ارائه پیشنها ها، اعلام در مورد تغییرات مفید در زمینه بهبود گردش کار و نحوه اجرای عملیات

14- تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی

15- نظارت و رسیدگی به امور اداری، مالیش، تغذیه، تأسیسات انبار و سایر قسمت های غیر پزشکی

16- تهیه و تنظیم بودجه بیمارستان با نظر مقامات فنی بیمارستان

17- پیش بینی کلیه احتیاج های بیمارستانی شامل نیروی انسانی و منابع دیگر

18- سرپرستی و تنظیم برنامه کار قسمت های تحت نظارت

19- کنترل مواد خام و اغذیه آشپزخانه از لحاظ کمی و کیفی

20- کنترل و رسیدگی به وضع غذایی بیماران

21- تهیه گزارش از فعالیت ها، پیشرفت ها، مشکلات جهت سرپرست مربوط

22- انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق

1399/11/21
Powered by DorsaPortal